Välkommen till BRF Rosen 19

 

Till dig som är nyinflyttad följer här lite allmän information som ska leda till att vi alla ska trivas tillsammans.

(uppdaterad 24 november 2020)

 

Styrelsen

Marcus Järgården, ordförande,

Jeppe Wikström, sekreterare

Mikael Ramström, ekonomiskt ansvarig

Philippa Kristoffersson, suppleant

 

Meddelande till styrelsen kan läggas i föreningens brevlåda vid entrén.

 

Ansvar för trivseln

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselsfrågorna.

 

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Vi bor i ett äldre hus med vad det innebär av lyhördhet, ventilation mer mera vilket ställer särskilda krav både på visande av hänsyn och visande av öppenhet och flexibilitet. Den viktigaste anledningen till att vi har våra trivselregler är dock att grannsämja är något vi värderar högt i föreningen. Måna om den och var själv ett föredöme genom att vara en god och vänlig granne.

 

Vad händer om Trivselreglerna inte följs

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

 

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaning inte följer reglerna kan det därefter bli fråga om uppsägning.

 

Har du frågor

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Om du har ett klagomål som du vill att styrelsen ska behandla, skicka in det skriftligen och med angivande av medlemsinformation samt datum för inlämnande. Styrelsen diskuterar inkomna ärenden vid nästkommande styrelsemöte och behandlar ärenden snarast.

 

Skrivelser till styrelsen kan inlämnas via e-post eller i brevlådan vid ingången.

 

Om allmän aktsamhet

  1. Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
  2. Om akut skada inträffar i huset ta i första hand kontakt med någon i styrelsen eller enligt de instruktioner som finns i porten.

 

Om säkerhet

  1. Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Kärvar dörren så lämna en felrapport till styrelsen.
  2. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Lämna inte ut portkod till okända.
  3. Lämna inte vinds- eller källardörrar öppna eller olåsta.
  4. Var försiktig med eld. Observera att det är strängt förbjudet att ha öppen låga i vind eller källare (t.ex. stearinljus).
  5. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Styrelsen rekommenderar också att din lägenhet har en gasvarnare och brandsläckare.
  6. Meddela gärna grannar om du är bortrest under en längre tid.
  7. Om du ser okända personer på gården eller i huset – fråga gärna vänligt om vilka de är och vad de har för ärende.

 

Portnyckel

Din portnyckel går förutom till porten även till källarna och tvättstugan.

 

Tvättstuga

Tvättstugan finns i källaren i gårdshuset, ingång från bakgården. Tvättid bokas genom att du skriver upp önskad tid på bokningslistan som finns vid dörren till bakgården. Det är inte tillåtet att färg- eller klorbehandla kläder i tvättstugan. Har inte tvättiden påbörjats inom en timme anses den förverkad.

 

För vår gemensamma trevnad städar var och en efter sig. Maskinerna ska göras rena och golvet våttorkas.

 

Städdagar

Storstädning av gårdar och gemensamma utrymmen sker gemensamt på våren samt även på hösten. Deltagande i detta är obligatoriskt. Container kommer att beställas när styrelsen bedömer att föreningen har behov, och då kan även medlemmar passa på att slänga sina grovsopor. Normalt kan inte farligt avfall eller elavfall slängas i containern. Kontakta styrelsen för besked.

 

Snöskottning, vattning och sopning av gården
Vi har ingen fastighetsförvaltning som sköter snöskottning och städning av gården, utan alla hjälps åt med detta vid behov.

 

Sopor/grovsopor

Hushållssopor slängs i väl förslutna påsar i soptunnorna på gården. Matavfall slängs i bruna påsar som finns att hämta bredvid de bruna matavfallskärlen. Glöm inte att sortera bort glasåtervinning och returpapper (inkl pizzakartonger). Det finns inget grovsoprum i fastigheten. Grovsopor får var och en själv ta ansvar för. Det är inte tillåtet att förvara någonting i gemensamma utrymmen, trapphus eller i källargångar.

 

Pappersåtervinning/glasåtervinning

I de blå behållarna på mellangården kan man lämna sina tidningar. Det finns ingen insamling för returglas i huset. Uppsamlingsplatser finns bland annat
vid Karlbergsvägen/Västmannagatan. Där kan också plast- och pappersför-packningar (wellpapp, påsar) lämnas. Det leder till ökade kostnader för fastigheten om sådant avfalls slängs bland hushållssoporna. Tänk på att endast tidningar får läggas i pappersåtervinningen – inte plast- eller papperspåsar som de ofta förvaras i. Kuvert får inte läggas där, inte heller kartonger eller annan wellpapp.

 

Säkerhetsfrågor

Brf Rosen har en lagbunden skyldighet att se till att trapphusen, som är utrymningsvägar, är fria från föremål. Det finns flera skäl till detta. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen ha fri väg i trapphusen. Trapphusen är ett gemensamt utrymme för alla hyresgäster. Det här innebär att vi kan komma flytta bort föremål som står i vägen i trapphusen. Om sparkar, cyklar m.m. är fastlåsta i trapphusen kan vi klippa sönder låsen och bära ut dem.

 

Alla lägenheter skall vara utrustade med en brandvarnare. Styrelsen rekommenderar också brandsläckare och brandfilt. Det är inte önskvärt att fristående gasolflaskor används vid grillning eller till spis.

 

Vi hoppas att ni förstår att trapphusen måste vara fria från föremål och även hjälper oss se till att de är det. Dessa regler gäller även för övriga gemensamma utrymmen och källargångar. Det är inte tillåtet att förvara någonting utanför sitt eget källarförråd.

 

Vi ser gärna att alla lägenheter blir försedda med säkerhetsdörrar för att motverka spridning av brand samt för att minska inbrottsrisken.

 

Cyklar och barnvagnar

Cyklar får enligt säkerhetslagar inte ställas i entrén eller i trapphuset. Förvaring av cyklar sker på mellangården. Av utrymmesskäl bör inte cyklar som inte används ta upp plats utan förvaras i källarutrymmet på bakgården eller i eget förråd.

 

Barnvagnar och leksaker förvaras i barnvagnsrummet på mellangården.

 

Renoveringar

Ombyggnation/renovering ska anmälas till styrelsen. Ombyggnation av el, vatten och avlopp samt förändringar i lägenhetens planlösning måste godkännas av styrelsen och därefter utföras fackmannamässigt. Kopia på våtrumsintyg ska lämnas till styrelsen efter utförd renovering.

 

Lås alla dörrar

Se till att porten stängs efter dig. Släpp inte in okända utan att fråga vart de är på väg. Tänk på inbrottsrisken!

 

Telefoni, bredband och TV

Föreningen har tecknat ett mycket förmånligt gruppavtal med Comhem där föreningen står för kostnaden. I gruppanslutningen ingår Bredband 100/10, Telefoni Bas och TV Bas (21 kanaler). Givetvis går det att uppgradera till snabbare bredband och fler kanaler på egen bekostnad om man så önskar. Kontakta Comhems kundtjänst för att ta del av gruppavtalet.

 

Kakelugn/Vedspis

Om din lägenhet har eldstad ansvarar du som medlem för underhållet av eldstaden (braskamin, kakelugn, öppen spis) med tillhörande rökgång. Kostnad för  sotning av eldstaden (vart 4:e år) samt brandskyddskontroll (vart 8:e år) står medlemmen för. Om det har gått mer än 4 år sedan din eldstad sotades beläggs den med eldningsförbud. Både eldstaden och rökgången måste då provtryckas innan de får tas i bruk igen. Styrelsen bokar in brandskyddskontrol och sotning och debiterar sedan kostnaden av medlemmen.

 

Övrigt

Andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Korttidsuthyrning, exempelvis via AirBnB, kommer inte att beviljas i nuläget.

 

Hissen är en personhiss. Den är avsedd för högst 2 personer (240 kg). Tunga och smutsiga byggtransporter, är absolut förbjudna! Vid stopp i hissen på grund av felaktig användning kommer medlem bli fakturerad kostnader för reparation/utryckning.

 

För enhetlighetens skull ska eventuella balkongskydd och markiser vara enfärgade i grått eller svart.

 

Vi ser helst att alla lägenhetsdörrar är försedda med mässingsskylt med namn på de boende.

 

Ska man bära saker ut eller in är porten mot gatan lätt att ställa upp utan kil eller dörrstopp – tricket är att öppna sidodörren med öppningsvredet. Då går dörrarna inte igen automatiskt förrän vredet stängs igen.

 

Grillen på bakgården får användas av alla boende i föreningen. Tänk bara på att den måste rengöras efter användning. Elgrill är tillåtet att använda på balkongen, dock inte kol- och gasolgrill. All grillning sker givetvis på eget ansvar.

 

Vi får inte glömma att vi bor i en förening och att ju mer vi själva kan göra leder till minskade kostnader och därigenom lägre avgifter för oss alla!